+36 20 937 2660 • hepp@f-di.hu • Budapest 1173 Tápiógyörgye u. 6/B • Levelezési cím: 1158 Budapest Késmárk utca 16.

Adatkezelés

ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott F and DI Kft. (székhely: 1173 Budapest, Tápiógyörgye u. 6./b, cégjegyzékszám: 01-09-714949) hivatkozással a LINEA 2000 Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kazah u. 8.; cégjegyzékszám: 01-09-074446; „Könyvelőiroda”) és köztünk könyvelési és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződéses jogviszonyra („Szerződés”),

a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi XVII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően a következő nyilatkozatot tesszük:

 1. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Könyvelőiroda és kapcsolt vállalkozásai a köztünk könyvelési, és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása tárgyában fennálló szerződéses jogviszony keretében a Könyvelőirodával írásban vagy szóban közölt személyes adatokat a Könyvelőiroda a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében illetve az alábbi célokra használja, informatikai rendszerében (adatbázisában) biztonságos helyen tárolja, nyilvántartsa és kezelje a Szerződés fennállása illetve a szerződéses jogviszonyból származó igények érvényesítésének és a Szerződéssel összefüggő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítésével összefüggésben irányadó elévülési idő tartamára:

 

 • a Szerződés teljesítése;
 • a Szerződés szerinti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • a szerződéses kapcsolat fenntartása;
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás főként az adójogi szabályok változásával, a Könyvelőiroda működésével, elérhetőségével összefüggésben.

 

 1. Tudomásul vesszük, hogy a Könyvelőiroda a Szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben különösen az alábbi személyes adatokat kezeli az egyes érintett személyek kapcsán:

 

 • név;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • esetleges gyermekek száma;
 • személyi igazolvány szám;
 • lakcímkártya szám;
 • személyi azonosító jel;
 • TAJ szám,
 • adóazonosító jel;
 • bankszámlaszám;
 • lakcím;
 • munkahelyi email cím;
 • munkahelyi telefonszám,
 • munkaviszonyra vonatkozó adatok;
 • állampolgárság.
 1. Hozzájárulunk, hogy a Könyvelőiroda a személyes adatokat a kapcsolt vállalkozásai részére továbbítsa. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az általunk megadott személyes adatokat a Könyvelőiroda munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai és megbízottai, továbbá azon paraméterei, amelyeknek a tevékenységét a Könyvelőiroda a köztünk létrejött szerződés teljesítéséhez veszi igénybe, megismerjék, használják és kezeljék, a személyes adatokat a részükre átadásra illetve továbbításra kerüljenek.

 

 1. Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a Könyvelőiroda az irányadó szabályokkal ellentétes módon nem rendelkezik, és nem használja a személyes adatokat, azaz legfőképp nem teszi hozzáférhetővé vagy adja át a jelen hozzájárulás által fel nem jogosított harmadik személyek számára az előzetes hozzájárulásunk nélkül. Ez nem érinti a Könyvelőirodának a személyes adatok átadására vonatkozó, jogszabályon alapuló kötelezettségeinek a teljesítését (pl. büntetőeljárásban vagy adóhatósági eljárásban).

 

 1. Kijelentjük, hogy tisztában vagyunk a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármely időpontban – kivéve az Infotv-ben meghatározott esetekben – történő visszavonására és azok kijavítására vonatkozó joggal.

 

 1. Tudomásul vesszük, hogy az adatkezelés megszűnését követően a tárolt személyes adatok a Könyvelőiroda által törlésre kerülnek.

 

 1. Kötelezettséget vállalunk, hogy a Könyvelőiroda számára rendelkezésre bocsátott személyes adatok megváltozását 15 napon belül a Könyvelőiroda felé írásban, a Szerződésben meghatározott elérhetőségek valamelyikén bejelentjük. Tudomásul vesszük, hogy az ennek elmulasztásából eredő következményekért, károkért bennünket felelősség terhel.

 

 1. Kijelentjük, hogy:

 

 • a Könyvelőiroda nem befolyásolt a hozzájárulás megadásával, annak tartalmával összefüggésben és a hozzájárulás megtagadására jogunk és lehetőségünk volt;
 • ismertek számunkra az adatkezelésről történő tájékoztatás kérésére, a valóságnak nem megfelelő személyes adatok helyesbítésére, adatok törlésére és zárolására vonatkozó, az Infotv. 18-23. §§-ai szerinti egyéb jogok;
 • tudomásunk van róla, hogy amennyiben olyan információ jut a birtokunkba, miszerint a személyes adatok kezelése során jogszabálysértésre került sor, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatunk.

Kijelentjük, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő jogokról megfelelő tájékoztatást kaptunk, és szavatoljuk, hogy a Könyvelőirodának általunk átadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek és teljes körűek, valósak és pontosak.

A fentieket elolvastuk, értelmeztük és a szabad akaratunkkal megegyezően fogadtuk el.

Kelt: Budapest, 2018. április 27.

         F and DI Kft.

      képviseletében

         Hepp István

          ügyvezető